Privola za slanje osobnih podataka Taxi1717

Svi kanali prodaje. Jedna platforma.

 

PRIVOLA ZA SLANJE OSOBNIH PODATAKA

 

Ovim putem dajem privolu trgovačkom društvu M obrada d.o.o. da, kao Izvršitelj obrade osobnih podataka, u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u nastavku skraćeno: Uredba) i na temelju Uredbe donesenih propisa, trgovačkom društvu Teya Croatia d.o.o., Radnička cesta 41, Zagreb, OIB: 57731618918, kao Voditelj obrade radi:

(označiti „x” gdje je primjenjivo)

☒ uspostave poslovnog kontakta radi pregovora o sklapanju:

  • Ugovora o prihvatu kartica s društvom Teya Iceland hf., Ármúli 30, 108 Reykjavík, Island

☒ radi provedbe dubinske analize klijenta u skladu s propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma proslijedi sljedeće kategorije mojih osobnih podataka (označiti one koje šaljete):

☒ ime i prezime

☒ adresa prebivališta

☒ osobni identifikacijski broj

☒ kopiju osobne iskaznice ili putovnice

☒ e-mail

☒ broj telefona

☒ datum rođenja

☒ nacionalnost

☒ IBAN broj računa

 

☒  Upoznat sam s činjenicom da će društvo Teya Croatia d.o.o. predmetne osobne podatke upotrebljavati isključivo za svrhu radi koje su predmetni podaci prikupljeni.

☒  Upoznat sam s činjenicom da predmetna privola, u slučaju da prije toga ne dođe do uspostave poslovnog odnosa s društvom Teya Iceland hf. i Teya Croatia d.o.o., vrijedi do opoziva, a najdulje godinu od dana potpisivanja iste, nakon čega će društvo Teya Croatia d.o.o. prikupljene osobne podatke obrisati i više ih neće obrađivati.

☒   Upoznat sam / upoznata sam da se u svakom trenutku radi:

  • dobivanje uvida u moje osobne podatke,
  • njihovog ažuriranja ili ispravljanja,
  • prijenosa odnosno upućivanja na subjekt kojem želim poslati svoje osobne podatke,
  • ograničavanja njihove obrade, privremene ili stalne obustave njihove obrade,
  • podnošenja prigovora u pogledu obrade mojih osobnih podataka, povlačenja dane privole, mogu, bez ispunjenja bilo kakvih dodatnih uvjeta, prema svom izboru:

–  obratiti društvu Teya Croatia, na adresu sjedišta: Radnička cesta 41, Zagreb ili na adresu elektroničke pošte: [email protected]

☒   Upoznat sam / upoznata sam s činjenicom da je ova privola u potpunosti dobrovoljna te da radi uskrate davanja predmetne privole ne mogu snositi nikakve negativne posljedice.

☒   Izjavljujem da sam u trenutku davanja ove privole navršila / navršio 16 godina.

☒  Upoznat sam s činjenicom da će, u slučaju da dođe do uspostave poslovnog odnosa s društvom Teya Iceland hf. i Teya Croatia d.o.o., društvo Teya Croatia d.o.o. moje osobne podatke podijeliti s društvom Teya Iceland hf. i da će navedena društva nastaviti obrađivati predmetne osobne podatke i to na temelju:

  • članka 6. stavka 1. točke (b) Uredbe budući da je obrada predmetnih podataka nužna za sklapanje i izvršavanje Ugovora o prihvatu kartica
  • članka 6. stavka 1. točke (c) Uredbe, a kako bi ispunili svoje pravne obveze uspostavljene propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, odnosno drugim prisilnim propisima

U slučaju sumnje u povredu Vašeg prava na zaštitu osobnih podataka imate pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb. Međutim, cijenili bismo da nam prije toga pružite priliku baviti se vašim nedoumicama u pogledu zaštite osobnih podataka.